Hčt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten en Opduwers
   (ex) Overheidsvaartuigen

    Klik op foto's voor
    vergroting.


EMISSIE ZAKEN

 

LINKS:RBV advies

 

 

 

 

 

De volledige tekst van de Richtlijn is hier downloaden

 

Afkomstig uit een I.V.R. rapportage


TECHNISCH BULLETIN IVR
De Schadepreventiecommissie van de IVR heeft recentelijk weer een technisch bulletin uitgebracht.
Dit keer ligt de focus op “sterkte en belading” waarbij een aantal aandachtspunten en praktische tips voor in de praktijk uitgelicht worden. U kunt de bulletin vinden in de bijlage.

NRMM Richtlijn (Non Road Mobile Machinery Directive)
Recentelijk is door de Europese Raad en het Milieucomité van het Europees Parlement het Voorstel voor een VERORDENING inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden en typegoedkeuring voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde verbrandingsmotoren, de zogenaamde NRMM Richtlijn 97/68/EC, goedgekeurd.

Wat betekent dat voor u in de praktijk?
Motoren met een vermogen boven 300 KW moeten met ingang van 1.1.2020 voldoen aan een aanzienlijk hogere standard ten aanzien van de uitstoot van NOX en PM (bijna tien keer hoger dan bij voor motoren onder 300 KW).
Aangezien deze motoren niet op de markt beschikbaar zijn, zullen ook de beschikbare nieuwe motoren met een roetfilter uitgerust moeten worden om aan deze nieuwe standard te voldoen.
Naar de huidige stand van de techniek is dit zelfs bij LNG motoren het geval.
Motoren met een vermogen onder 300 KW moeten vanaf 1.1.2019 voldoen aan de nieuwe eisen van de richtlijn.
Deze zijn echter aanzienlijk minder stringent dan voor de grotere motoren.
Kort samengevat betekent dit voor u dat u – in geval van een vervanging van een motor of bij een nieuwbouw vanaf genoemde data (verschil boven en onder 300 KW) – verplicht bent om aan de nieuwe emissie-eisen te voldoen.
Voor zover ons bekend zullen deze nieuwe motoren met de daarbij benodigde roetfilters aanzienlijk duurder zijn dan de huidige CCR 2 motoren.
We raden u aan zich in een dergelijk geval tijdig te laten adviseren door uw leverancier.
Bestaande motoren hoeven vooralsnog niet aan de verscherpte milieueisen te voldoen.

 

 


Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2016 - heden