Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten en Opduwers
   (ex) Overheidsvaartuigen

    Klik op foto's voor
    vergroting.


CvO PLEZIERVAART

 

LINKS:RBV advies

 

 

 

 

 

CvO - Een laatste bericht
(Publicatie 26-11-2016
Sleep & Duwvaart 204)
© Henri Derksen

 

 

 

 

 

Een CvO sleepboot gevisualiseerd
© Henri Derksen

 

 

 

 

 

Blokvolume CvO
© Henri Derksen

 

 

 

 

 

CvO schema
© Henri Derksen

 

 

 

 

 

 

Complete uitleg van CvO Pleziervaart
© Henri Derksen

 

 

 

 

 

Een aantal voorbeelden van berekening, zoals die uit de wet voortkomen.
© Henri Derksen

 

 

 

 

Wij zijn Henri Derksen zeer erkentelijk, dat hij zoveel tijd en energie in dit onderwerp investeert.

 

 

 

 

Juiste type AIS kiezen dankzij handige vragenlijst van Stentec - 15/07

 

Ook dit onderwerp hebben wij al enkele jaren geleden benoemd in onze publicaties en omdat de datum van ingang met rasse schreden nadert komen wij daarop zowel in ons blad als op de website ongetwijfeld vaker op terug.
Voordat we er dieper op ingaan : Het Certificaat van Onderzoek Pleziervaart geldt voor de GEHELE pleziervaart en dus niet alleen voor onze tak van sport.
Bovendien staat dit geheel los van de "ONTHEFFING SLEEPHAAK".


Er is al jarenlang bekend dat voor de gehele recreatievaart er een wettelijk voorschrift van de “tekentafel” is gerold, waarbij alle recreatievaart van langer dan 20 meter of groter dan 100m3 volume t.w. leng-te (L) breedte (B) diepte (D) is betrokken.
Het gaat met name om Artikel 2 van de Richtlijn 2006/87/EG.
In lid 1 b staat dat vaartuigen waarvan het volume, berekend uit het product van de lengte (L) breedte (B) diepte (D), 100 m3 of meer bedraagt dat daarop de richtlijn van toepassing is.
Daarover heeft de afgelopen tijd redelijk wat discussie plaatsgevonden, omdat volume werd/wordt verward met waterverplaatsing.
Met name eigenaren van schepen met een geldige meetbrief, die een waterverplaatsing van lager dan 100m3 daarin hebben gelezen, zijn/waren in de veronderstelling, dat hun schip dan niet aan een certificaatplicht behoefde te voldoen.
Dit is vanuit diverse kanten inmiddels uitgezocht en daarbij ligt vast dat het huidige Artikel 2 van de Richtlijn 2006/87/EG niet gaat over waterverplaatsing doch over volume.

Artikel 2 van de Richtlijn 2006/87/EG geeft aan dat de gehele recreatievaart, die voldoet aan de eerder vermelde beschrijving uiterlijk op 30 december 2018 in het bezit moet zijn van dit “Certificaat pleziervaart”.
Nadere uitwerking van wat dat betekent, kunt via de hiernaast gepubliceerde link inzien.

Wel is nog even goed om te weten, dat indien het (plezier-) vaartuig na 30-12-2018 CvO-plichting wordt, b.v. vanwege L.>20m of LxBxD>100 m3, er reeds NU al (sinds 01-12-2014 op RPR en sinds 01-01-2016 op BPR) een goedgekeurd en werkend Inland AIS Class A inclusief officiele inbouwverklaring aan boord dient te zijn
En op RPR wateren eveneens een digitaal vaarkaarten computer systeem daar aan gekoppeld die de officiele RWS S57 ENC's samen met de omliggende schepen weergeeft.

Men kan dus voor 2019 (nog) geen bekeuring voor het ontbreken van een CvO Pleziervaart krijgen, maar wel voor het ontbreken van AIS in vrijwel geheel Nederland, Vlaanderen, Duitsland en Oostenrijk.
Op CEMT Klasse 0 (=NUL) vaarwegen mag de AIS uit staan, maar moet hij wel aanwezig zijn en goed werken bij een controle.
Dat laatste omdat het vaartuig CvO-plichtig is een ook op grotere vaarwegen van CEMT Klasse 1 en hoger kan en mag varen.

Het woord "communautair" zegt het al, het certificaat geldt voor alle vaarwegen die met elkaar in verbinding staan, dat zijn namelijk communicerende vaten zoals dat in de natuurkunde zo mooi heet.

Wij - als Behoudsorganisatie BASM - raden de eigenaren van deze schepen aan om zo spoedig mogelijk te starten met de voorbereiding van het verkrijgen van dit certificaat.
Reden daarvan is, dat er een beperkt aantal experts zijn, die deze keuringen voor hun rekening mogen nemen en dat naar verwachting er nog vele duizenden schepen zijn waarvoor de genoemde Richtlijn van toepassing is en die dus allemaal nog zo’n keu-ring moeten ondergaan.
Vaak inclusief hellingen en aanpassingen aan de richtlijn.
Daarom is het niet ondenkbaar, dat wanneer een eigenaar de zaak uitstelt tot de tweede helft van 2018 er een zodanige wachtlijst is ontstaan zowel bij werven als bij keurmeesters, dat het certificeren niet meer lukt voor 31-12-2018 en dus het vaartuig niet langer mag deelnemen “aan de vaart”.
Na 30-12-2018 behoeven de eigenaren, die dan varen met een “Certificaat pleziervaart” niet meer elke 5 jaar de “Ontheffing sleephaak” aan te vragen, want dat kan worden geregeld door het op te laten nemen in het Certificaat pleziervaart. Alle sleepboten, die als pleziervaartuig varen en KLEINER zijn dan 19,99 meter en een VOLUME kennen van minder dan 99,9999m3 dienen de “Ontheffing sleephaak” onveranderd als geldig bewijs tijdens het varen aan boord moeten kunnen tonen aan de handhavers van het water.

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2016 - heden